2013-11-24

Centrum Aktywizacji Zawodowej


Centrum Aktywizacji Zawodowej  realizuje zadania z zakresu usług rynku pracy w ramach dwóch działów:
- Działu Usług Rynku Pracy,
- Działu Instrumentów Rynku Pracy


Do zakresu podstawowych zadań Działu Usług Rynku Pracy należy: 
- realizacja pośrednictwa pracy zgodnie z Rozporządzeniami: w sprawie standardów usług rynku pracy oraz w sprawie szczegółowych warunków prowadzenia przez publiczne służby zatrudnienia usług rynku pracy, 
- współpraca CAZ z pozostałymi Działami, w zakresie:
* realizacji umów z pracodawcami,
* wykorzystania środków Funduszu Pracy na instrumenty oraz usługi rynku pracy,
* wydatkowania środków Funduszu Pracy przeznaczonych na wyposażenie pośrednictwa pracy oraz działań partnerskich,
* dotyczącym statusu osób bezrobotnych i poszukujących pracy,
- organizowanie targów pracy i giełd pracy,

- współpraca z mediami oraz terenowymi organami administracji samorządowej  w zakresie upowszechniania ofert pracy,
- diagnozowanie rynku pracy, w tym: zbieranie informacji o strukturze gospodarcze i kierunkach rozwoju w danym rejonie, o kierunkach kształcenia, w tym zbieranie i wprowadzanie do bazy ankiet dotyczących przygotowania informacji na temat zawodów deficytowych i nadwyżkowych, współpraca przy przygotowywaniu monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych,
- badanie i analizowanie sytuacji na lokalnym rynku pracy, w związku  z przygotowywaniem informacji o braku możliwości zaspakajania potrzeb kadrowych pracodawcy powierzającemu wykonywanie pracy cudzoziemcowi,
- prowadzenie rejestru oświadczeń pracodawców polskich o zamiarze powierzenia pracy bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę obywatelom Republiki Białorusi, Republiki Mołdowy, Federacji Rosyjskiej lub Ukrainy,
- przygotowanie informacji o rynku pracy w odniesieniu do kierunków kształcenia zawodowego na terenie działania PUP dla potrzeb Powiatowej Rady Zatrudnienia,
- współpraca z partnerami rynku pracy, między innymi z partnerami:
* realizującymi programy rynku pracy i szkolenia, w tym dla osób niepełnosprawnych,
* służbami do spraw kontroli legalności zatrudnienia,
- promocja usług i instrumentów rynku pracy realizowanych przez PUP oraz partnerów rynku pracy,
- podejmowanie działań zmierzających do zapobiegania negatywnym skutkom rozwiązywania z pracownikami stosunku pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, w tym współpraca z pracodawcami w zakresie zwolnień monitorowanych,
- przeprowadzanie u organizatora subsydiowanych miejsc pracy wizyt w zakresie wywiązywania się z warunków umów po okresie refundacji,
- kierowanie osób uprawnionych na badania lekarskie w celu stwierdzenia zdolności do wykonywania pracy, odbywania stażu, wykonywania prac społecznie użytecznych,
- inicjowanie i wdrażanie prac społecznie użytecznych,
- prowadzenie pośrednictwa EURES,
- opracowywanie planów finansowych FP określających wydatki na realizowane przez dział zadania,
- realizacja wydatków z uwzględnieniem przepisów ustawy prawo zamówień publicznych,
- współpraca z ośrodkami pomocy społecznej w zakresie aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych i poszukujących pracy,
- przygotowywanie indywidualnych planów działania dla osób bezrobotnych  i poszukujących pracy.

Zadania powyższe realizowane są przez doradców klienta, którzy świadczą usługi  w pokojach 376,377,378,379, 162, 163, 342, 356, 357


I.     W ramach usługi poradnictwa zawodowego i informacji zawodowej
- prowadzenie poradnictwa zawodowego poprzez udzielanie porad indywidualnych oraz porad grupowych osobom bezrobotnym lub poszukującym pracy,
- udzielanie przez doradców informacji zawodowej bezrobotnemu lub poszukującemu pracy oraz grupie bezrobotnych lub poszukujących pracy,
- udzielanie pracodawcom pomocy w doborze kandydatów do pracy oraz wspieraniu rozwoju zawodowego pracodawcy i jego pracowników poprzez udzielanie porad zawodowych,
- badanie zainteresowań i predyspozycji zawodowych z wykorzystaniem standaryzowanych metod, - kierowanie na specjalistyczne badania psychologiczne i lekarskie umożliwiające wydanie opinii o przydatności zawodowej do pracy i zawodu lub kierunku szkolenia,

Zadania powyższe realizowane są przez doradców zawodowych , którzy świadczą w/w usługi  w pokoju 359 , III piętro , tel. 562-76-94


II.  W ramach usługi organizacja szkoleń 
- inicjowanie szkoleń poprzez:
* informowanie o możliwościach i zasadach korzystania ze szkoleń proponowanych przez urząd pracy oraz promowanie tej formy aktywizacji,
* diagnozowanie zapotrzebowania na zawody, specjalności i kwalifikacje na rynku pracy oraz diagnozowanie potrzeb szkoleniowych osób uprawnionych do szkolenia,
* sporządzanie i upowszechnianie planu szkoleń,
- organizacja szkoleń polegających na:
* zawieraniu umów szkoleniowych z instytucjami szkoleniowymi,
* kierowaniu na szkolenia grupowe zgodnie z planem,
* kierowaniu na szkolenia wskazane przez osobę uprawnioną,
* monitorowaniu przebiegu szkoleń,
* prowadzeniu analiz skuteczności i efektywności szkoleń,
 -   finansowanie kosztów przejazdów lub kosztów zakwaterowania i wyżywienia związanych z udziałem w szkoleniach,
- finansowanie kosztów egzaminu, uzyskania licencji lub studiów podyplomowych,
- udzielanie pożyczek szkoleniowych.
- współpraca z pracodawcami w celu finansowania z Funduszu Pracy kosztów szkolenia pracowników.
- opracowywanie planów finansowych FP, EFS i PFRON określających wydatki na realizowane przez dział zadania.
- realizacja wydatków z uwzględnieniem przepisów ustawy prawo zamówień publicznych. - organizowanie przygotowania zawodowego dorosłych.

Zadania powyższe realizowane są przez specjalistów ds. rozwoju zawodowego , którzy świadczą w/w usługi  w pokoju 357 i 361 , I piętro , tel. 562-76-77, 562-76-98


 

IV. Instrumenty rynku pracy  wspierają  podstawowe usługi rynku pracy.

Są one przeznaczone głównie dla osób bezrobotnych i mają na celu wsparcie osób będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy
Są to:
•Refundowanie podmiotowi prowadzącemu działalność gospodarczą kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy  dla skierowanego bezrobotnego
•Prace interwencyjne
•Roboty publiczne
•Prace społeczno użyteczne
•Refundacja kosztów poniesionych z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne w związku z zatrudnienie   skierowanego bezrobotnego
•Staż
•Przyznanie bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej, na założenie lub przystąpienie  do spółdzielni socjalnej
•Finansowanie kosztów przejazdu do pracodawcy zgłaszającego ofertę pracy lub do miejsca pracy, odbywania stażu,
•Finansowanie kosztów zakwaterowania w miejscu pracy osobie, która podjęła zatrudnienie lub inną pracę zarobkową,  staż
•Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem

 

Szczegółowe informacje w pok. 162, 163 

Liczba wyświetleń: 915

Artykuł dodany przez: PUP Chełm

Artykuł zredagowany przez: Klasura Andrzej