2016-01-13

 

Studia podyplomowe są jedną z form podnoszenia kwalifikacji osób posiadających wykształcenie wyższe, za które Powiatowy Urząd Pracy w Chełmie na wniosek osoby zainteresowanej może sfinansować koszty należne organizatorowi studiów.

Kto może uzyskać finansowanie?
Finansowanie studiów podyplomowych mogą uzyskać osoby pozostające w ewidencji Powiatowego Urzędu Pracy w Chełmie jako osoby:

*bezrobotne,
*poszukujące pracy, które:

- są w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn dotyczących zakładu pracy,
- są zatrudnione u pracodawcy wobec którego ogłoszono upadłość lub który jest w stanie likwidacji,
z wyłączeniem likwidacji w celu prywatyzacji, otrzymują świadczenie socjalne przysługujące na urlopie górniczym lub górniczy zasiłek socjalny określone w odrębnych przepisach,
-uczestniczą w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej lub indywidualnym programie integracji, o których mowa w przepisach o pomocy społecznej,
-są żołnierzami rezerwy,
- pobierają rentę szkoleniową,
-pobierają świadczenie szkoleniowe,
-podlegają ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społeczny rolników jako domownik lub małżonek rolnika, jeżeli zamierza podjąć zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą pozarolnictwem,
-pracują lub wykonują inną pracę zarobkową i posiadają ukończone 45 lat lub więcej.

Ile wynosi finansowanie?
Finansowanie studiów podyplomowych wynosi do 100% kwoty opłaty za studia, nie więcej niż 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia.

 

Bezrobotnemu, który uzyskał finansowanie kosztów studiów podyplomowych, za okres uczestnictwa w zajęciach przewidzianych programem studiów przysługuje stypendium szkoleniowe w wysokości 20% zasiłku.

 

Jakie dokumenty musi przedłużyć ubiegający się o finansowanie studiów podyplomowych?
Osoba ubiegająca się o finansowanie studiów podyplomowych w którym uzasadnia celowość podejmowanych studiów oraz:

#dokument zawierający informacje o nazwie organizatora. Kierunku studiów, terminie realizacji i koszcie studiów podyplomowych,
#kserokopię dyplomu ukończenia studiów.

Gdzie są wnioski do pobrania?
Wnioski można uzyskać u specjalistów ds. rozwoju zawodowego w Powiatowym Urzędzie Pracy w pok.357 oraz pobrać ze strony internetowej (druk poniżej).

 

Wnioski wraz z kompletem dokumentów należy składać w pok. 44 - Kancelaria
Powiatowego Urzędu Pracy w Chełmie w godz. 7.30 - 15.30.

Pliki do pobrania
wniosek-o-finasowanie-kosztow-studiow-podyplomowych.doc (DOC, 49,5 KB) 2019-09-17 11:47:28 49,5 KB pobierz
zasady-finansowania-kosztow-studiow-podyplomowych.doc (DOC, 86 KB) 2019-06-17 10:30:17 86 KB pobierz

Liczba wyświetleń: 361

Artykuł dodany przez: PUP Chełm

Artykuł zredagowany przez: Szychiewicz Leszek