Ta witryna internetowa wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarkiAkceptuję

Powiatowy Urząd Pracy w Chełmie

Plac Niepodległości 1, 22-100 Chełm
tel: 82 562-76-97
fax: 82 562-76-68

email: luch@praca.gov.pl

Dodatki aktywizacyjne

2013-11-24

Dodatki aktywizacyjne


Osoby posiadające status osoby bezrobotnej z prawem do zasiłku,  w przypadku podjęcia zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, mają możliwość ubiegania się o przyznanie dodatku aktywizacyjnego.
 1.W przypadku, gdy w wyniku skierowania przez Urząd Pracy osoba bezrobotna podejmie zatrudnienie w niepełnym wymiarze czasu pracy obowiązującym w danym zawodzie lub służbie  i otrzymuje wynagrodzenie niższe od minimalnego wynagrodzenia za pracę, może ubiegać się  o dodatek aktywizacyjny w wysokości stanowiącej różnicę między minimalnym wynagrodzeniem za pracę, a otrzymywanym wynagrodzeniem, nie większej jednak niż 50% zasiłku, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1, przez okres, w jakim przysługiwałby bezrobotnemu zasiłek.
 2.W przypadku, gdy ww. osoba bezrobotna z własnej inicjatywy podejmuje zatrudnienie lub inną pracę zarobkową (umowa o dzieło, umowa zlecenia, umowa agencyjna), może się ona ubiegać o dodatek aktywizacyjny w wysokości 50% zasiłku, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1, przez połowę okresu, w jakim przysługiwałby bezrobotnemu zasiłek.

Dodatek aktywizacyjny nie przysługuje w przypadku (art 48 ust. 4 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy):
• skierowania bezrobotnego przez urząd pracy do prac interwencyjnych, robót publicznych lub na stanowisko pracy, którego koszty wyposażenia lub doposażenia zostały zrefundowane,
• podjęcia przez bezrobotnego z własnej inicjatywy zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej u pracodawcy, u którego był zatrudniony lub dla którego wykonywał inną pracę zarobkową bezpośrednio przed zarejestrowaniem jako bezrobotny,
• podjęcia przez bezrobotnego z własnej inicjatywy zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej za granicą Rzeczpospolitej Polskiej u pracodawcy zagranicznego,
• przebywania na urlopie bezpłatnym
 
Warunkiem przyznania dodatku aktywizacyjnego jest złożenie stosownego wniosku i udokumentowanie podjęcia zatrudnienia lub wykonywania innej pracy zarobkowej oraz wysokości osiąganego wynagrodzenia.

Do wniosku załącza się:
- potwierdzoną za zgodność z oryginałem kserokopię umowy o pracę , umowy zlecenia, umowy  o dzieło, umowy agencyjnej itp. lub oryginał zaświadczenia potwierdzającego datę zatrudnienia lub podjęcia innej pracy zarobkowej.
Wypłata dodatku aktywizacyjnego uzależniona jest od dostarczania do tut. Urzędu (w terminie do 7-ego dnia każdego miesiąca) -co miesiąc, poczynając od miesiąca następnego od złożenia wniosku o przyznanie dodatku aktywizacyjnego:
oświadczenia potwierdzającego okres zatrudnienia (dotyczy osób, które z   własnej inicjatywy podjęły zatrudnienie lub inną pracę zarobkową)
- zaświadczenia z zakładu pracy potwierdzającego wymiar i okres zatrudnienia oraz wysokość wynagrodzenia brutto w m-cu przepracowanym (dotyczy osób, które w wyniku skierowania przez powiatowy urząd pracy podjęły zatrudnienie
w niepełnym wymiarze czasu pracy).
Wnioski o dodatek aktywizacyjny można otrzymać w punkcie informacyjno-konsultacyjnym (parter skrzydło E) lub pobrać ze strony internetowej Urzędu.
Wypełnione i podpisane wnioski wraz z kompletem dokumentów oraz zaświadczenia z zakładu pracy prosimy składać w punkcie informacyjno-konsultacyjnym (parter) – w godz. 8.00 – 14.00. lub w punkcie kancelaryjnym (pok. 44 ) w godz. 7.30 - 15.30; wtorek- 8.00-16.00

WAŻNE !
• Dodatek aktywizacyjny przysługuje na wniosek i należny jest od dnia złożenia wniosku  wraz z kompletem dokumentów. Jedynym wyjątkiem będzie sytuacja w której najpierw zostanie złożony wniosek wraz z potwierdzeniem przyszłego zatrudnienia, a zatrudnienie to rozpoczyna się w terminie późniejszym niż dzień złożenia wniosku. W tej sytuacji dodatek przyznany będzie od dnia podjęcia zatrudnienia.
• Nie mają prawa do dodatku bezrobotni podejmujący pracę w okresie 90 lub 180-dniowej karencji.

 

 

 

Pliki do pobrania
wniosek-o-ustalenie-prawa-do-dodatku-aktywizacyjnego.docx (DOCX, 16,2 KB) 2015-11-19 09:15:48 16,2 KB pobierz
oswiadczenie-dla-osob-podejmujacych-prace-z-wlasnej-inicjatywy.docx (DOCX, 12,5 KB) 2015-11-19 09:14:25 12,5 KB pobierz
oswiadczenie-dla-osob-podejmujacych-prace-w-wyniku-skierowania-przez-pup.docx (DOCX, 12 KB) 2015-11-19 09:14:14 12 KB pobierz

Liczba wyświetleń: 1066

Artykuł dodany przez: PUP Chełm

Artykuł zredagowany przez: Szychiewicz Leszek

Projektowanie stron: mescaldesign.pl
Książka adresowa Klawisze dostępu Zadaj pytanie