Powiatowy Urząd Pracy w Chełmie

Plac Niepodległości 1, 22-100 Chełm
tel: 82 562-76-97
fax: 82 562-76-68

email: luch@praca.gov.pl

Miasto Powiat

Dział 1. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH 1.1. Struktura bezrobotnych
WYSZCZEGÓLNIENIE Bezrobotni zarejestrowani Bezrobotni którzy podjęli pracę Bezrobotni zarejestrowani
Ogółem w tym z prawem do zasiłku
w miesiącu sprawozdawczym w końcu mies. sprawozdawczego
razem kobiety razem kobiety razem kobiety razem kobiety
0 1 2 3 4 5 6 7 8
Ogółem w (02+04) 01 526258121783 3251 793299158
z tego osoby
poprzednio pracujące 02 482240109722 7941 484299158
w tym zwolnione z przyczyn dotyczących zakładu pracy 03 4417421931067434
dotychczas niepracujące 04 441812653130900
Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem)
Zamieszkali na wsi 05 00000000
w tym posiadający gospodarstwo rolne 06 00000000
Osoby w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki 07 33211171146833
w tym, które ukończyły szkołę wyższą, do 27 roku życia 08 1100241822
Cudzoziemcy 09 1174924128895154122
Osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy 10 9041221179544433
z wiersza 10
do 25 roku życia 11 0340120541020
długotrwale bezrobotne 12 41020884492 8511 586199110
kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka 13 X97X23X501X31
powyżej 50 roku życia 14 793917832917232
bez kwalifikacji zawodowych 15 1165829171 8581 07021
bez doświadczenia zawodowego 16 10040211191441111249
bez wykształcenia średniego 17 00003200
samotnie wychowujące co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia 18 835916145704746045
które po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęły zatrudnienia 19 11004400
niepełnosprawni 20 31173121993147
po zakończeniu realizacji kontraktu socjalnego 21
1.2. Bilans bezrobotnych
Wyszczególnienie Ogółem Kobiety Z ogólem zamieszkali na wsi Z ogólem z prawem do zasiłku
razem kobiety razem kobiety
0 1 2 3 4 5 6
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie 22 5262580013680
Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym (w.24+25) 23 532200146
z tego
po raz pierwszy 24 4732360012274
po raz kolejny 25 000000
z wiersza 23
po pracach interwencyjnych 26 000000
po robotach publicznych 27 42320022
po stażu 28 000000
po odbyciu przygotowania zawodowego dorosłych 29 000000
po szkoleniu 30 000000
po pracach społecznie użytecznych 31 2631420000
po zakończeniu indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub kontraktu socjalnego 32 121780000
Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w miesiącu sprawozdawczym (w. 34+43 do 55) 33 116770000
z tego przyczyn
podjęcia pracy w miesiącu sprawozdawczym (w. 35+37) 34 640000
z tego
niesubsydiowanej 35 000000
w tym pracy sezonowej 36 510000
subsydiowanej (w. 38+39 do 42) 37 000000
z tego
prac interwencyjnych 38 000000
robót publicznych 39 000000
podjęcia działalności gospodarczej 40 000000
podjęcia pracy w ramach refundacji kosztów zatrudnienia bezrobotnego 41 000000
inne 42 300000
rozpoczęcia szkolenia 43 000000
rozpoczęcia stażu 44 000000
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych 45 000000
rozpoczęcia pracy społecznie użytecznej 46 000000
rozpoczęcia realizacji indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub podpisania kontraktu socjalnego 47 000000
odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy 48 210000
niepotwierdzenia gotowości do pracy 49 100000
dobrowolnej rezygnacji ze statusu bezrobotnego 50 000000
podjęcia nauki 51 210000
ukończenia 60/65 lat 52 000000
nabycia praw emerytalnych lub rentowych 53 000000
nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego 54 000000
innych 55 000000
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego (w. 22+23-33) 56 000000
w tym zarejestrowani po raz pierwszy 57 000000
1.3. Bilans wybranych kategorii bezrobotnych, będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy
Wyszczególnienie Do 25 roku zycia Powyżej 50 roku życia Długotrwale bezrobotni
razem kobiety razem kobiety razem kobiety
0 1 2 3 4 5 6
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie 58
Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym (w. 60+61) 59
z tego
po raz pierwszy 60 XX
po raz kolejny 61
z wiersza 59
po pracach interwencyjnych 62
po robotach publicznych 63
po stażu 64
po odbyciu przygotowania zawodowego dorosłych 65
po szkoleniu 66
po pracach społecznie użytecznych 67
po zakończeniu indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub kontraktu socjalnego 68 804459305164863389
Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w miesiącu sprawozdawczym (w. 70+79 do 91) 69 17997793910040
z tego przyczyn
podjęcia pracy w mies. sprawozdawczym (w. 71+73) 70 3616211050
z tego
niesubsydiowanej 71 1438158299540
w tym pracy sezonowej 72 000000
subsydiowanej (w. 74+75 do 78) 73 000000
z tego
prac interwencyjnych 74 201511754
robót publicznych 75 000000
podjęcia działalności gospodarczej 76 000000
podjęcia pracy w ramach refundacji kosztów zatrudnienia bezrobotnego 77 000000
inne 78 965048264918
rozpoczęcia szkolenia 79 43231782111
rozpoczęcia stażu 80 300000
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych 81 210010
rozpoczęcia pracy społecznie użytecznej 82 000000
rozpoczęcia realizacji indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub podpisania kontraktu socjalnego 83 512100
odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy 84 000000
niepotwierdzenia gotowości do pracy 85 000000
dobrowolnej rezygnacji ze statusu bezrobotnego 86 000000
podjęcia nauki 87 000000
ukończenia 60/65 lat 88 XX0000
nabycia praw emerytalnych lub rentowych 89 300000
nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego 90 XX0000
innych 91 000000
Bezrobotni, którzy w miesiącu sprawozdawczym utracili status osoby będącej w szczególnej sytuacji na rynku pracy 92 00XXXX
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego (w. 58+59-69-92) 93 000000
w tym zarejestrowani po raz pierwszy 94 000000
1.4. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu
Wyszczególnienie Razem Kobiety
w końcu miesiąca sprawozdawczego
0 1 2
osoby bezrobotne
zatrudnione przy pracach interwencyjnych 95
zatrudnione przy robotach publicznych 96
odbywające szkolenie 97
odbywające staż 98
odbywające przygotowanie zawodowe dorosłych 99
odbywające prace społecznie użyteczne 100
Dział 2. POSZUKUJĄCY PRACY, OSOBY UPRAWNIONE DO DODATKU AKTYWIZACYJNEGO, OSOBY UCZESTNICZĄCE W DZIAŁANIACH REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO, CUDZOZIEMCY Z PRAWEM DO ZASIŁKU 2.1. Poszukujący pracy
Wyszczególnienie Ogółem Kobiety
0 1 2
Poszukujący pracy według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie 01 15283
Poszukujący pracy zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym 02 155
Osoby wyłączone z ewidencji poszukujących pracy w miesiącu sprawozdawczym (w.04+05 do 10) 03 92
z tego z przyczyn
podjęcia pracy 04 00
rozpoczęcia szkolenia 05 00
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych 06 00
niepotwierdzenia zainteresowania pomocą określoną w ustawie 07 41
niepodjęcia lub przerwania uczestnictwa w oferowanym działaniu 08 00
dobrowolnej rezygnacji 09 51
inne 10 00
Poszukujący pracy według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego (w. 01+02-03) 11 15886
w tym
niepełnosprawni niepozostający w zatrudnieniu 12 6936
będący w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn dotyczących zakładu pracy 13 00
zatrudnieni u pracodawcy, wobec którego ogłoszono upadłość lub który jest w stanie likwidacji, z wyłączeniem likwidacji w celu prywatyzacji 14 00
otrzymujący świadczenie socjalne przysługujące na urlopie górniczym lub górniczy zasiłek socjalny 15 00
uczestniczący w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej lub indywidualnym programie integracji 16 00
żołnierze rezerwy 17 00
pobierający rentę szkoleniową 18 10
pobierający świadczenie szkoleniowe 19 00
podlegający ubezpieczeniu społecznemu rolników jako domownik lub małżonek rolnika, jeżeli zamierza podjąć zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą poza rolnictwem 20 00
pracownicy w wieku 45 lat i powyżej 21 11
2.2. Osoby, które:
Wyszczególnienie Razem Kobiety Razem Kobiety
w miesiącu sprawozdawczym w końcu miesiąca sprawozdawczego
0 1 2 3 4
nabyły uprawnienie do dodatku aktywizacyjnego w wyniku podjęcia zatrudnienia skierowane przez powiatowy urząd pracy 22
z własnej inicjatywy 23 0000
rozpoczęły udział w działaniach realizowanych w ramach projektów współfinansowanych z EFS 24 32XX
w tym
projektach systemowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy 25 00XX
projektach konkursowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy 26 00XX
Zarejestrowane jako cudzoziemcy z prawem do zasiłku 27 0000
w tym z krajów EOG oraz Szwajcarii 28 0022
Zarejestrowane jako cudzoziemcy bez prawa do zasiłku 29 0000
w tym z krajów EOG oraz Szwajcarii 30 112317
Polacy z prawem do zasiłku transferowego 31 0011
Dział 3. POŚREDNICTWO PRACY I WYBRANE FORMY AKTYWIZACJI 3.1. Wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej
Wyszczególnienie Zgłoszone w miesiącu sprawozdawczym W końcu miesiąca sprawozdawczego
razem z rubr. 1 dotyczące pracy razem w tym niewykorzystane dłużej niż 30 dni
subsydiowanej z sektora publicznego sezonowej
0 1 2 3 4 5 6
Ogółem wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej (w.02+03) 01 93121679403
z ogółem
zatrudnienie lub inna praca zarobkowa 02 821879403
miejsca aktywizacji zawodowej 03 11118X00
z tego
staże 04 11118X00
przygotowanie zawodowe dorosłych 05 000X00
prace społecznie użyteczne 06 000X00
dla niepełnosprawnych 07 000000
dla osób w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki 08 000000
3.2. Osoby objęte indywidualnym planem działania
Wyszczególnienie Osoby objęte indywidualnym planem działania
bezrobotni poszukujący pracy
razem kobiety razem kobiety
0 1 2 3 4
Przygotowano IPD w miesiącu sprawo- zdawczym 09 38316400
Przerwali realizację IPD 10 23112000
w tym z powodu podjęcia pracy 11 583400
Zakończyli realizację IPD 12 331500
Realizujący IPD w końcu miesiąca sprawozdawczego 13 3 7532 07312472
Dział 4. ZGŁOSZENIA ZWOLNIEŃ I ZWOLNIENIA GRUPOWE, ZWOLNIENIA MONITOROWANE
Wyszczególnienie W miesiącu sprawozdawczym W końcu miesiąca sprawozdawczego
z sektora publicznego z sektora prywatnego z sektora publicznego z sektora prywatnego
zakłady osoby zakłady osoby zakłady osoby zakłady osoby
0 1 2 3 4 5 6 7 8
Zgłoszenia zwolnień grupowych 01 00000012
Zwolnienia grupowe 02 0000XXXX
Zwolnienia monitorowane 03 0000XXXX
Projektowanie stron: mescaldesign.pl